Sunday, March 27, 2011

पुस्तकाप्रमाणे.....


शब्दा शब्दातुन
उलगडत गेले आयुष्य
पुस्तकाप्रमाणे

जो तो येता जाता
चाळतच राहिला
पुस्तकाप्रमाणे

आता शेवटची काही पाने
वार्यावर फडफडणारी
पुस्तकाप्रमाणे .

- अनिल म बिहाणी .

No comments: