Sunday, March 27, 2011

एक अश्रु ..........

एक अश्रु जपला होता
फक्त मी त्यांच्यासाठी
ज्यांचे कधी कुणीच नव्हते
जे नव्हते कुणासाठी

तोही अश्रु हरवून गेला
कधीतरी कुठेतरी
आता कुणी जपते आहे
एक अश्रु माझ्यासाठी.

-अनिल बिहाणी .

No comments: