Sunday, March 27, 2011

संतपण.......


पाहीला एक दुर्जन
पाही दुस-यात दुर्जन
का कसे कोण जाणे
भासला मज सज्जन.

पाहीला एक सज्जन
पाही दुस-यात दुर्जन
का कसे कोण जाणे
भासला मज दुर्जन

दुर्जन सज्जन,सज्जन दुर्जन
एकच कारण
समबुद्धी जाहलीयावीण
न साधे गा संतपण.

-अनिल बिहाणी.

No comments: