Thursday, March 6, 2008

आयुष्य

नुकतीच कुठे आयुश्याची सुरुवात होती
पुस्तकाच्या पहिल्याच पानावर शेवटाची बात होती

सुर्य डोक्यावर आलेला अन् लख्ख उजाडलेले
मनाच्या गाभाऱ्यात मात्र आवसेची रात होती

समजुन फूले ज्यांना मी होते केसात माळले
उमगले मज नंतर काट्याची ती जात होती

आयुश्याची लक्तरे अन जीवनाची झालेली दशा
खडतर या वाटेवरती फ़क़्त दुःखाचीच साथ होती

आयुश्याच्या या दिपामध्ये काठोकाठ तेल भरलेले
मिणमिणनाऱ्या या दिपामधली सम्पलेली वात होती .
-अनिल बिहाणी.

No comments: