Sunday, July 13, 2008

देन...

झिंगलेल्या रातीकडुन
झिंगलेपणाचं देन घेउन
पहडुन रहावं शांतपणानं

घेउ नये मुळी अंधारचा ठाव
अन् करुही नये प्रकाशची हाव

अनुभवत कैफ़्
असुनही नसण्यातला
विसरुन जावं देहभान
पुसत अस्तित्वाच्या खुणा.
-Anil M. Bihani.

No comments: