Sunday, March 24, 2013

तुझ्यासाठी....

शब्दांतूनी मी मझ्या
गावी तुझीच गाणी
स्फुरू नये मुळीच
मजला कधी विराणी

ओठांवरी रूळावे
फ़क्त तुझेच नाव
चालावी पाउले वाट

जेथे तुझेच गाव .

-अनिल बिहाणी.

No comments: