Monday, March 18, 2013

रात्रीचा बंदोबस्त करावा म्हणतो...

हल्ली मी संध्याकाळी झोपतो
कंटाळा येते हो रोज
तीच जुनी आठवणींची पुस्तकं चाळायला
बरं चाळली असती रोज हवं तर पण;
नंतर तासनतास शुन्यात नजर लावून बसणं
सोसत नाही हो हल्ली ...!
तेही केलं असतं पण कधीकधी
येणा-या पूरात वाहून जातं घर
आणि टवके उडतात ,रंग उडतो
पुन्हा जखमा उघड्या पडतात ..
मग संध्याकाळची सुद्धा गरज पडत नाही
कैफ़ उरतो दिवसभर...
म्हणून हल्ली मी संध्याकाळी झोपतो...
.
.
.
.
आता रात्रीचा बंदोबस्त करावा म्हणतो...
-अनिल बिहाणी

No comments: